Polityka prywatności

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez „Skalmex” Sp. z o.o.

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został Pan Tomasz Jędrzejewski (e-mail: ado@skalmex.com.pl).

I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów „Skalmex” Sp. z o.o.

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów i wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

 1. realizacja obowiązków prawnych
 2. zawarcie oraz realizacja umowy między „Skalmex” Sp. z o.o. a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 3. marketing bezpośredni,
 4. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
 5. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
 6. weryfikacja zdolności płatniczych,

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez „Skalmex” Sp. z o.o.: 

 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

II. Przekazywanie danych

„Skalmex” Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 • pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne,
 • świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

III. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 2. wydania kopii przetwarzanych danych,
 3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

IV. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

V. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez „Skalmex” Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy podanie danych jest wymogiem prawnym i dane te są niezbędne do realizacji zawartej umowy. Niepodanie przez Państwa danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Informujemy , że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne.

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody pocztą na adres: „Skalmex” Sp. z o.o. Skalmierzyce, ul. Boczkowska 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce, złożenia pisemnego oświadczenia w Sekretariacie znajdującym się w biurowcu pod adresem: „Skalmex” Sp. z o.o. Skalmierzyce, ul. Podkocka 2a, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub na adres e-mail: ado@skalmex.com.pl.